Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

0973 1342 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viainyou inyou
5638 3ead 390
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viainyou inyou
3021 c181 390

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viainyou inyou
3265 97ff
Lwowska gazeta, 19 września 1939
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaciarka ciarka
Reposted frombluuu bluuu
8917 f2dc 390
Reposted fromintrigante intrigante viatoffifee toffifee
8837 8315 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatoffifee toffifee
7688 aba2 390
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
7820 8b16 390
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viatoffifee toffifee
7579 69ea 390
Reposted fromundertow undertow viatoffifee toffifee
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoffifee toffifee
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viatoffifee toffifee
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatoffifee toffifee
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoffifee toffifee
0466 617c 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoffifee toffifee
8820 7fe5 390

danskjavlarna:

The Devil and Medusa dancing the Cachuca, from A Fortnight in Ireland by Francis Bond Head, 1852.

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viawolalabym wolalabym
4352 f5cd 390
Reposted fromnyaako nyaako viawolalabym wolalabym

September 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl