Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

1954 3422 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viatoffifee toffifee
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viatoffifee toffifee
1540 5286 390
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
1446 5ba2 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viatoffifee toffifee
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viatoffifee toffifee
Reposted frombluuu bluuu
1984 ebbc 390
Reposted frompunisher punisher viakrainakredek krainakredek

May 08 2019

Reposted fromtoft toft viaoll oll
6686 16dc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
9449 ce6f 390
Reposted fromzie zie viaoll oll
7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoll oll
8935 a354 390
Reposted fromzciach zciach viaoll oll

March 26 2019

0174 c929 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaretaliate retaliate
3520 fded 390
Reposted fromhare hare viaretaliate retaliate
1509 9915 390
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie vianicdostracenia nicdostracenia
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
4437 4e44
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
4713 1b38 390
Reposted fromtojad tojad viaoll oll
2951 9e04 390
Reposted fromnebthat nebthat viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl