Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

0167 600f
Reposted fromdustdaughter dustdaughter viatemptation temptation
4448 9be1 390
Reposted frombojabiegne bojabiegne viairbjarbirb irbjarbirb
5159 9774 390
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
7446 32bc 390
Reposted fromolalaa olalaa viaoll oll
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
9908 130d 390
Reposted fromfelicka felicka viachouette chouette
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viachouette chouette
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viachouette chouette
4516 b9a1 390
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viaiblameyou iblameyou
5193 2d8e 390
Reposted fromkhal khal viaraindrops raindrops
5592 4b7e 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viaiblameyou iblameyou
Reposted frommadn madn viairbjarbirb irbjarbirb
8269 c746 390

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viateoriapogardy teoriapogardy
4565 37e2 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viatoffifee toffifee

May 11 2017

7697 1b73 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viachouette chouette
9539 a1c4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl