Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

3555 4125 390
"Zanim dopadnie nas czas"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatereseek tereseek
Pozwól nie tęsknić mi, Boże,  
Do tego, co być nie może.
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromtereska tereska viatereseek tereseek
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viagabrielle gabrielle
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viagabrielle gabrielle
0263 5095 390
Reposted fromvandalize vandalize viamelanchujnia melanchujnia
4292 da88 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
5751 f9bd 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia

November 15 2017

5216 bb43 390
Reposted fromdivi divi viatoffifee toffifee
8278 ee1d 390
Reposted frombrumous brumous viazapachsiana zapachsiana
4642 7a38 390
Reposted fromrisky risky viaajri ajri
5088 34b3 390
Reposted frombabyface babyface viatoffifee toffifee
0380 7030 390
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viatoffifee toffifee
1109 02cf 390
Reposted fromlouse louse viaoll oll
Reposted frommeem meem viaoll oll
1245 a994 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl