Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

8310 d328 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaoll oll
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viasavor savor
8741 c071 390
Reposted fromerial erial viaoll oll
8758 011a 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaoll oll
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
2677 6c66 390
Reposted fromnoja noja viaretaliate retaliate
1246 aa78 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaretaliate retaliate
0959 a660 390
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaretaliate retaliate
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
8040 8b13 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaretaliate retaliate
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaraindrops raindrops
Demon chce, byśmy uwierzyli, że jesteśmy zbyt słabi, zbyt smutni, że jest za późno, ale to przeklęty kłamca, więc nie powinniście wierzyć w ani jedno jego słowo
— Lindsey Stirling - "Jedyny pirat na imprezie"
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaraindrops raindrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl