Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

7109 1188 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb

July 13 2018

7659 41c5 390
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viayourhabit yourhabit
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viatoffifee toffifee
9764 2dd4 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viatoffifee toffifee
3690 c418 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
5989 ec3b 390
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb
1224 228c 390
Reposted fromstroschek stroschek viairbjarbirb irbjarbirb
2824 9b76 390
Reposted frombrumous brumous via13-days 13-days
4740 8769 390
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
8845 9253 390
Reposted fromsunlight sunlight viatoffifee toffifee
7718 acca 390
Reposted fromthinredline thinredline viaajri ajri
6714 6369 390
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaoll oll
6648 489f 390
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
8826 fb79 390
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viatoffifee toffifee
1334 1d31 390
Reposted fromndmyth ndmyth viatoffifee toffifee
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl