Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
0734 75dd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakerosine kerosine
Reposted fromshakeme shakeme viakerosine kerosine
Reposted frombluuu bluuu
"Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta  i zginie ostatnia ryba - odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy."
— Przysłowie indiańskie.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viatoffifee toffifee
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viatoffifee toffifee
3525 90b0 390
SRY
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairbjarbirb irbjarbirb
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viairbjarbirb irbjarbirb
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
9342 f230 390
Reposted fromfungi fungi viaiblameyou iblameyou

August 29 2019

8508 69cb 390
Reposted frombehcio behcio viakerosine kerosine

August 28 2019

4823 d837 390
how to boss
Reposted fromnazghul nazghul viakrainakredek krainakredek
2500 2f94 390
Reposted frombrumous brumous viakrainakredek krainakredek
3746 44ea 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viakrainakredek krainakredek
6351 7163 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakerosine kerosine
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
9868 79ce 390
Reposted frombrumous brumous viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl